CƠM CHIÊN – (FRIED RICE)

CƠM CHIÊN
(FRIED RICE)

1. Cơm chiên tofu

Tofu fried rice.
$8.50

2. Cơm chiên bò

Beef fried rice.
$9.50

3. Cơm chiên tôm

Jumbo shrimp fried rice.
$9.50

4. Cơm chiên gà

Chicken fried rice.
$8.50

5. Cơm chiên thập cẩm

Combination fried rice.
$11.50